D+H BELUX SÀRL

Algemene verkoop- en dienstverleningsvoorwaarden

1. Algemeen

1.1 Definities

De onderstaande woorden en uitdrukkingen hebben de volgende definitie in het kader van deze algemene voorwaarden:

  • « Klant » betekent elke rechtspersoon of natuurlijke persoon die een contract afsluit met D+H BeLux voor de aankoop van ventilatie- en rookafvoerproducten.
  • « Bestelling » betekent de bestelling die door de Klant is geplaatst voor de levering van producten of voor een dienstverlening.
  • « Contract » betekent elk type contract, Verkoopcontract of Dienstverleningscontract.
  • « Dienstverleningscontract » betekent de overeenkomst tussen de Partijen op grond waarvan D+H BeLux bepaalde diensten aan de Klant verleent.
  • « Verkoopcontract  » betekent de overeenkomst tussen de Partijen op grond waarvan D+H BeLux materialen en / of vergelijkbare zaken aan de Klant verkoopt.
  • « D+H BeLux » de firma D+H BeLux Sàrl, vennootschap opgericht naar Luxemburgs recht met maatschappelijke zetel te L-4394 Pontpierre, 2a rue de l’Ecole, geregistreerd onder het handelsregisternummer B191315, registratienummer 2014 24 55219.
  • « Partijen » verwijst naar D+H BeLux en de Klant.

1.2 Interpretatie

Er wordt gespecificeerd dat, behoudens andersluidende bepalingen, het woord “dag” in de zin van deze algemene voorwaarden een kalenderdag betekent.

Alle in deze algemene voorwaarden vermelde termijnen worden berekend van middernacht tot middernacht. Deze beginnen op de dag volgend op de dag waarop de gebeurtenis die de beoogde termijn doet ingaan, heeft plaatsgevonden. De vervaldatum is inbegrepen in de termijn.

Als de vervaldatum een zaterdag, een zondag of een feestdag is in Luxemburg, wordt de vervaldatum uitgesteld tot de volgende werkdag.

Tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden, worden alle termijnen berekend in kalenderdagen.

Alle termijnen bestaande uit een aantal maanden (of jaren) worden berekend vanaf de dag van de maand (of het jaar) waarin de gebeurtenis die de termijn doet ingaan, heeft plaatsgevonden tot de dag vóór dezelfde dag van de maand(en) die (of het jaar dat volgt / de jaren die volgen (“van de zoveelste tot de dag vóór de zoveelste“).

1.3 Toepassingsgebied

Deze algemene voorwaarden zijn de enige algemene voorwaarden die van toepassing zijn op elk Contract waarin D+H BeLux optreedt als verkoper en / of dienstverlener. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de Klant zonder voorbehoud de toepassing van deze algemene voorwaarden en ziet af van het inroepen van zijn eigen voorwaarden of enige andere voorwaarden, of het nu gaat om bijzondere of algemene voorwaarden, al dan niet gedrukt, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen namens D+H BeLux.

2. Afronding van een Bestelling

2.1
De offertes van D+H BeLux zijn geldig gedurende drie (3) maanden vanaf hun opstelling door D+H BeLux. De monsters die tijdens de voorafgaande presentatie van de producten worden bezorgd alsook de foto’s en beschrijvingen van de producten in de catalogi die door D+H BeLux worden verstrekt, zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en kunnen D+H BeLux niet binden. Er kunnen ook bepaalde afwijkingen bestaan​om zo goed mogelijk te voldoen aan de behoeften van de Klant zoals deze voorafgaand aan de Bestelling werden beschreven aan D+H BeLux.

2.2
De offertes van D+H BeLux binden laatstgenoemde niet die zich het recht voorbehoudt om zijn offertes op elk moment in te trekken of aan te passen. Een bestelling is pas definitief afgerond op het moment dat (i) de schriftelijke bevestiging van aanvaarding door D+H BeLux van het verzoek van de Klant laatstgenoemde bereikt of (ii) D+H BeLux overgaat tot de conforme uitvoering van het verzoek van de Klant.

2.3
Elke eerste Bestelling die de Klant plaatst, zal resulteren in de facturatie van een voorschot van vijftig procent (50%) van de totale prijs van de Bestelling exclusief belasting.

3. Levering van de verkochte goederen

3.1
De verkochte goederen worden geleverd op de plaats van levering zoals vermeld in de Bestelling in overeenstemming met Incoterm 2020 Carriage Paid To (CPT). Bijgevolg erkent en aanvaardt de Klant dat D+H BeLux de transportkosten naar de plaats van bestemming draagt, maar niet langer verantwoordelijk is voor de producten die reizen voor risico van de Klant. De risico-overdracht vindt inderdaad plaats zodra de producten zijn overhandigd aan de transporteur terwijl de kostenoverdracht aan de koper plaatsvindt wanneer de producten op hun bestemming aankomen, doch niet gelost. De Klant verbindt zich er dus toe om de producten vanaf overhandiging aan de transporteur te verzekeren.

In het geval dat de Partijen overeenkomen om de goederen op de site van D+H BeLux af te leveren, worden de verkochte goederen geleverd in overeenstemming met Incoterm 2020 EXW (« ex-works »). In dat geval zijn alle risico’s van verlies of beschadiging van de goederen voor rekening van de Klant zodra deze goederen ter beschikking zijn gesteld op de site van D+H BeLux. De Klant verbindt zich ertoe om de producten te verzekeren zodra deze ter beschikking zijn gesteld in de lokalen van D+H BeLux. D+H BeLux verbindt zich ertoe om de Klant onmiddellijk ervan op de hoogte te brengen dat de goederen hem ter beschikking zijn gesteld op de voornoemde site. De Klant verbindt zich ertoe om de goederen van de site van D+H BeLux te verwijderen of dat te laten doen binnen een redelijke termijn te rekenen vanaf de datum waarop hij op de hoogte werd gebracht van de beschikbaarstelling van de goederen.

3.2
De opgegeven levertijden zijn niet bindend. Een vertraging in de levering kan geen aanleiding geven tot enige schadevergoeding en verleent de Klant in geen geval toestemming om de goederen te weigeren of het Verkoopcontract op te zeggen.

3.3
Niettegenstaande artikel 3.2, indien de vertraging meer dan dertig (30) werkdagen na afname van de Bestelling bedraagt​en deze vertraging directe, voorzienbare en vaststaande schade voor de Klant veroorzaakt, verbindt D+H BeLux zich ertoe om de Klant schadeloos te stellen tot nul komma vijf procent (0,5%) van de prijs exclusief belasting van de Bestelling of een deel van de Bestelling die niet wordt geleverd per week vertraging die de bovengenoemde dertig (30) dagen overschrijdt zonder dat deze schadeloosstelling evenwel niet meer mag bedragen dan vijf procent (5%) van de prijs exclusief belasting van de Bestelling of een deel van de Bestelling die niet wordt geleverd.

3.4
Niettegenstaande artikel 3.2 mag de Klant het Verkoopcontract opzeggen indien de vertraging meer dan zestig (60) werkdagen na afname van de Bestelling bedraagt. Deze opzegging geeft geen aanleiding tot enige schadevergoeding, ook niet bij toepassing van artikel 3.3.

3.5
D+H BeLux is op geen enkele manier aansprakelijk voor een vertraging in de levering die te wijten is aan de Klant, een geval van overmacht of de handelwijze van een derde partij.

3.6
Wanneer de Klant aan D+H BeLux vraagt om de producten gedurende een bepaalde tijd bij te houden, dus niet door te gaan met de levering, erkent en aanvaardt de Klant dat de risico’s op hem worden overgedragen op de dag dat de producten ter beschikking worden gesteld en dat hij dus de verzekering moet afsluiten die hij nodig acht. D+H BeLux behoudt zich het recht voor om behoudskosten van nul komma vijf procent (0,5%) van de prijs exclusief belasting van de te leveren producten tot een maximum van vijf procent (5%) van de prijs exclusief belasting van de te leveren producten aan te rekenen wanneer de opslagperiode langer is dan dertig (30) dagen vanaf de kennisgeving door D+H BeLux van de beschikbaarstelling van de producten in de lokalen van D+H BeLux.

3.7
Het voorwerp van de levering is beperkt tot (i) de goederen die zijn opgenomen in de schriftelijke bevestiging van de Bestelling (zoals bedoeld in artikel 2) of (ii) de goederen die zijn opgenomen in de Bestelling van de Klant wanneer deze door D+H BeLux wordt uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging. D+H BeLux behoudt zich het recht voor om tot deelleveringen over te gaan.

4. Afname

4.1
Onverminderd de bepalingen van artikel 1 met betrekking tot de risico-overdracht moeten het aantal of de hoeveelheid en de staat van de verkochte goederen worden gecontroleerd op het moment van overhandiging aan de Klant, dus bij aankomst op de plaats van levering wanneer de goederen worden afgeleverd of vanaf het moment dat deze op de site van D+H BeLux zijn afgeleverd in voorkomend geval. Onverminderd artikel 8 dient elke eventuele klacht op de afleveringsbon te worden vermeld en binnen vierentwintig (24) uur na afname van de producten schriftelijk aan D+H BeLux te worden gemeld.

4.2
Het retourneren van producten wordt alleen geaccepteerd na uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van D+H BeLux. De Klant moet de producten op eigen kosten retourneren met vermelding van het referentienummer van D+H BeLux. Van de terugbetaling worden verificatie- en verwerkingskosten tot 10% van de nettowaarde van de producten evenals een administratieve verwerkingsvergoeding van € 25 afgetrokken. Speciaal materieel dat volgens de wensen van de Klant is vervaardigd en materieel dat niet meer in de originele, onbeschadigde verpakking zit, kan echter geen aanleiding geven tot een retourzending, een ruil noch een terugbetaling.

5. Prijzen

5.1
De verkochte goederen en de geleverde diensten worden gefactureerd tegen de prijzen vermeld in (i) de schriftelijke bevestiging van de Bestelling door D+H BeLux of in (ii) de Bestelling van de Klant wanneer deze door D+H BeLux wordt uitgevoerd zonder voorafgaande schriftelijke bevestiging.

De bovengenoemde prijzen zijn onderhevig aan indexatie zoals voorzien in de Contracten.

5.2
De prijzen van de goederen zijn​vastgelegd in de offerte, zijn inclusief de kosten voor logistiek en transport door D+H BeLux indien van toepassing en zijn in alle gevallen exclusief btw.

6. Betalingsvoorwaarden

6.1
Alle facturen van D+H BeLux moeten uiterlijk op hun vervaldag worden betaald, ondanks een geschil of klacht. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is de vervaldag van de betaling de dertigste (30e) kalenderdag volgend op de datum van de factuur. Alle betalingen dienen via overschrijving te gebeuren naar de rekening van D+H BeLux waarvan de details op de factuur vermeld staan.

6.2
Elke klacht met betrekking tot de facturen is alleen geldig indien deze wordt ingediend binnen acht (8) dagen na de datum van ontvangst van de factuur door de Klant.

Elke factuur die niet binnen de genoemde termijn door de Klant wordt betwist, wordt geacht onherroepelijk te zijn aanvaard door de Klant, die dan geen enkele klacht meer kan indienen met betrekking tot de factuur in kwestie.

6.3
Alle facturen, ook deze die nog niet zijn vervallen, zijn onmiddellijk opeisbaar in het geval van niet-betaling van een eerdere factuur. In geval van laattijdige betaling behoudt D+H BeLux zich het recht voor om de levering van Bestellingen of de verlening van lopende diensten op te schorten of te annuleren (zelfs als deze Bestellingen of verlening van diensten niet worden beïnvloed door de laattijdige betaling) en om de geleverde maar nog niet betaalde goederen terug te halen, onverminderd alle overige rechten waaronder het recht om schadevergoeding te eisen.

6.4
Een door de Klant verschuldigd bedrag dat onbetaald is gebleven, zal van rechtswege intrest opbrengen vanaf de vervaldag, elke begonnen maand wordt daarbij als volle maand gerekend, tegen het tarief zoals vermeld in de wet van 18 april 2004 betreffende betalingstermijnen en moratoire rente. Tenzij anders vermeld wordt elke betaling gedaan door of voor de Klant aan D+H BeLux eerst in mindering gebracht op de intrest en daarna op de hoofdsom.

Bovendien wordt na ingebrekestelling per aangetekende brief door D+H BeLux aan de Klant het bovengenoemde, verschuldigde bedrag automatisch verhoogd met 3 procent (3%) met een minimum van € 40 als conventionele en forfaitaire schadevergoeding voor de administratieve en andere inningskosten, en dat onverminderd het recht van D+H BeLux om bij grotere schade bijkomende schadevergoeding te eisen.

6.5
De betalingen mogen in geen geval het voorwerp zijn van een compensatie ten gunste van de Klant behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van D+H BeLux. Anderzijds heeft D+H BeLux de mogelijkheid om de bedragen die de Klant hem verschuldigd is, te verrekenen met de bedragen die D+H BeLux aan de Klant verschuldigd is.

7. Garanties – Aansprakelijkheid – Verzekering

7.1
In geval van zichtbare gebreken aan de goederen waarvoor D+H BeLux aansprakelijk is, zal laatstgenoemde de keuze hebben om de gebrekkige goederen te herstellen of te vervangen door identieke conforme goederen, ofwel om een​prijsvermindering toe te kennen voor de gebrekkige goederen. De garantie van D+H BeLux is in alle gevallen beperkt tot zowel zichtbare als verborgen gebreken aan de goederen, tot vervanging ervan of, indien vervanging niet mogelijk is, tot terugbetaling van de betaalde prijs met uitsluiting van welke schadevergoeding dan ook.

7.2
Wanneer de Klant vanwege zijn activiteiten als een professional wordt gekwalificeerd, moeten de omvang en de aard van de verborgen gebreken restrictief worden geïnterpreteerd waarbij de Klant verplicht is om de goederen nauwgezet te controleren, zowel tijdens de levering als tijdens het gebruik ervan.

7.3
Afgezien van de veronderstellingen van de wettelijke garantie met betrekking tot de conformiteitsverplichting en deze met betrekking tot verborgen gebreken, en tenzij specifieke contractuele bepalingen het anders voorschrijven, is D+H BeLux in ieder geval als enige aansprakelijk voor schade die het gevolg is van eigen moedwil of ernstige tekortkoming. Bovendien is D+H BeLux in geen geval aansprakelijk voor algemene of specifieke indirecte schade, van welke aard dan ook, die de Klant lijdt. Het is aan de Klant om een​eventuele aanvullende verzekering af te sluiten die hij nodig acht.

7.4
Onverminderd de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden is de aansprakelijkheid van D+H BeLux met betrekking tot de kwaliteit en de kwantiteit van de leveringen van de producten in alle gevallen beperkt, naar keuze van D+H BeLux, tot de terugbetaling van het betaalde bedrag door de Klant voor de niet-conforme hoeveelheden van goederen ofwel tot de vervanging van de hoeveelheid goederen in kwestie met uitsluiting van een eventuele bijkomende schadevergoeding.

7.5
D+H BeLux is als volgt aansprakelijk voor materiële gebreken als gevolg van een of meer verborgen gebreken of een non-conformiteit:

  • Elk onderdeel van de producten dat een materieel defect vertoont gedurende de periode van vierentwintig (24) maanden onverminderd langere wettelijke termijnen, te rekenen vanaf de kennisgeving bedoeld in artikel 8, moet gratis worden hersteld of het voorwerp zijn van een nieuwe levering, naar keuze van D+H BeLux.
  • In het geval van een klacht wegens non-conformiteit kan de Klant alleen de betalingen inhouden voor een bedrag dat precies evenredig is aan de non-conformiteit van het artikel. De Klant heeft alleen recht op een terugbetaling als een klacht wegens non-conformiteit te goeder trouw is gemeld binnen de termijn zoals gespecificeerd in artikel 8. Indien een klacht wegens non-conformiteit ten onrechte en te kwader trouw wordt ingeroepen door de Klant, heeft D+H BeLux het recht om van de Klant de vergoeding van de kosten te eisen die hij heeft opgelopen.

In de bovengenoemde gevallen beschikt D+H BeLux over een redelijke termijn om het gebrek te verhelpen alvorens tot een terugbetaling over te gaan indien nodig.

7.6
Aanspraken op non-conformiteit zijn uitgesloten in geval van geringe afwijkingen van de overeengekomen eigenschappen, bijvoorbeeld bij een afwijking zonder gevolgen voor het gebruik van het product, in geval van natuurlijke slijtage of bij schade die na de risico-overdracht ontstaat​als gevolg van een verkeerd of nalatig gebruik, een overmatige belasting, ongeschikte exploitatiemiddelen, gebrekkige constructiewerkzaamheden, een ongeschikt terrein (bijv. ramen of muren) of als gevolg van bijzondere externe invloeden die niet voorzien zijn bij het afsluiten van het Verkoopcontract. Wanneer de Klant of een derde ongepaste wijzigingen of reparaties uitvoert, is elke klacht eveneens uitgesloten.

7.7
D+H BeLux aanvaardt in het algemeen geen enkele aansprakelijkheid wanneer de niet-nakoming van zijn verplichtingen te wijten is aan gebeurtenissen buiten zijn normale controle, inclusief in geval van productieonderbreking, transportmoeilijkheden, tekort aan grondstoffen, arbeidskrachten, energie of transportmiddelen, of aan vertragingen in het transport, stakingen, lock-outs, werkonderbrekingen of alle andere vormen van collectieve arbeidsgeschillen, ongeacht of deze gebeurtenissen D+H BeLux of zijn agenten treffen en zelfs als deze gebeurtenissen voorspelbaar waren. Indien de overmacht langer duurt dan één maand, hebben D+H BeLux en de Klant elk het recht om de overeenkomst op te zeggen zonder dat de Klant enige schadevergoeding verschuldigd is.

7.8
D+H BeLux heeft voor zijn activiteiten een verzekering burgerlijke en beroepsaansprakelijkheid afgesloten. D+H BeLux verbindt zich ertoe om op eerste verzoek van de Klant een verzekeringsattest te bezorgen dat is afgegeven door zijn verzekeringsmaatschappij en dat het bedrag en de duur van de dekking vermeldt.

7.9
D+H BeLux verbindt zich ertoe om deze burgerlijke en beroepsaansprakelijkheidsverzekering aan te houden tijdens de hele duur van het Contract.

8. Klachten

8.1
Onverminderd de artikelen 4.1 en 2moeten klachten met betrekking tot de verkochte goederen – om geldig te zijn – (a) in geval van (een) klacht(en) over de non-conformiteit van de geleverde goederen vergeleken met de gekochte goederen, op de afleveringsbon worden vermeld of binnen 24 uur na de levering en in een aangetekende brief aan D+H BeLux worden bevestigd binnen drie werkdagen na de levering, en (b) in geval van (een) klacht(en) wegens een verborgen gebrek binnen twee werkdagen na ontdekking van het gebrek of uiterlijk binnen tien (10) dagen volgend op het moment waarop dit redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden. De gerechtsvordering omwille van een verborgen gebrek dient, op straffe van verval, uiterlijk binnen twee (2) maanden na de levering te worden ingesteld.

8.2
Indien D+H BeLux de kennisgeving waarvan sprake in bovenstaand artikel 1 niet binnen de gestelde termijn ontvangt, wordt de levering geacht aanvaard te zijn door de Klant.

8.3
De aanvaarding van de goederen die de Klant of zijn vertegenwoordigers hebben gekocht, dekt alle gebreken of tekortkomingen, van welke aard dan ook, die op dat moment hadden kunnen worden vastgesteld.

9. Eigendom

9.1
De verkochte goederen blijven eigendom van D+H BeLux zolang de Klant de prijs niet volledig heeft betaald. Zolang de betaling niet is uitgevoerd, kan de Klant de onbetaalde goederen niet in onderpand geven of als waarborg gebruiken, in de ruimste zin van het woord. In geval van doorverkoop van onbetaalde goederen wat alleen kan plaatsvinden na voorafgaande toestemming van D+H BeLux, moeten de daarbij ontvangen bedragen eerst worden gebruikt om D+H BeLux af te betalen.

In geval van deelleveringen en indien deze afzonderlijk worden betaald, blijven de goederen eigendom van D+H BeLux tot het moment van volledige betaling van de hele bestelling.

D+H BeLux behoudt zich het recht voor om de teruggave van de geleverde goederen te eisen in geval van wanbetaling of te late betaling. Alle kosten in verband met het terughalen van deze goederen zijn voor rekening van de Klant.

9.2
In geval van inbeslagname, verbeurdverklaring of andere beschikkingen of tussenkomsten van derden is de Klant verplicht om D+H BeLux onmiddellijk daarvan op de hoogte te brengen.

10. Opzegging

10.1
In geval van schending door een van de Partijen van deze contractuele verplichtingen die niet wordt verholpen binnen vijftien (15) dagen na ontvangst of bij gebreke daarvan de eerste aanbieding van de aangetekende brief met ontvangstbevestiging waarin de schending in kwestie wordt gemeld, kan de andere Partij onmiddellijk het Contract opzeggen door middel van een aangetekende brief met ontvangstbevestiging, onverminderd al haar andere rechten uit hoofde van het Contract.

10.2
In het geval van de opening van een faillissementsprocedure, een minnelijke of gerechtelijke schikking, een collectieve schuldenregeling of enige andere Luxemburgse of buitenlandse gerechtelijke, administratieve of vrijwillige collectieve procedure met inbegrip van de realisatie van de activa en de verdeling van de opbrengsten van deze realisatie onder de schuldeisers, aandeelhouders, vennoten of leden, al naargelang het geval, en van elke reorganisatiemaatregel waarbij een Belgische of buitenlandse administratieve of gerechtelijke autoriteit betrokken is, bedoeld om de financiële situatie te behouden of te herstellen en die de reeds bestaande rechten van derden aantast, met inbegrip van in het bijzonder elke maatregel die een opschorting van de betalingen, een opschorting van de executiemaatregelen of een vermindering van de schuldvorderingen inhoudt, of indien D+H BeLux redelijkerwijs moet vrezen dat de Klant niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, heeft D+H BeLux het recht om de overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang op te zeggen door middel van een eenvoudige aangetekende brief zonder de Klant enige schadevergoeding verschuldigd te zijn en zonder beroep te moeten doen op de rechtbank.

11. Intellectuele rechten

D+H BeLux bezit de intellectuele rechten op de geleverde producten; de Klant verwerft onder deze voorwaarden geen enkel intellectueel recht noch enig industrieel eigendomsrecht uit hoofde van de uitvoering van het Verkoopcontract.

D+H BeLux verleent niettemin een licentie voor de bestaande industriële eigendomsrechten op bepaalde producten uitsluitend voor de uitvoering van de Contracten, in het bijzonder het juiste gebruik van de producten. Deze licentie is een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de producten te gebruiken in overeenstemming met hun doel zoals gespecificeerd in het of de Contracten.

Behoudens voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming verleent D+H BeLux geen merk(en)licentie voor de uitvoering van de Contracten.

De Klant verbindt zich ertoe om de vermeldingen met betrekking tot de intellectuele eigendom en de industriële eigendom die op de producten en op alle of een deel van hun elementen zijn vermeld, intact te houden.

De tools, methodes en / of knowhow die D+H BeLux in het kader van de contractuele relatie gebruikt of produceert, blijven zijn respectieve eigendom.

Alle intellectuele rechten met betrekking tot de resultaten van alle diensten die D+H BeLux verleent in het kader van de uitvoering van het Dienstverleningscontract, blijven zijn exclusieve eigendom.

In het geval van de bezorging van documenten die aan intellectuele en / of industriële eigendomsrechten zijn onderworpen, verleent elke Partij de andere een persoonlijk, niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om ze te gebruiken in overeenstemming met het doel van het of de Contracten.

D+H BeLux garandeert de Klant tegen elke vordering wegens schending van een intellectueel eigendomsrecht of een industrieel eigendomsrecht waarvan hij hem contractueel het gebruik zou hebben toegestaan onder de volgende voorwaarden. D+H BeLux verbindt zich ertoe om de schadevergoeding en de kosten en uitgaven waartoe de Klant in de Europese Unie zou zijn veroordeeld, te betalen als gevolg van een rechterlijke beslissing of een arbitraal vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan op grond van een dergelijke beschuldiging of een aangegane transactie met de derde partij, de Klant en D+H

BeLux op voorwaarde dat de Klant (i) D+H BeLux schriftelijk op de hoogte heeft gesteld van het bestaan van de beschuldiging van inbreuk zodra hij er kennis van krijgt, (ii) aan D+H BeLux heeft toegestaan om alleen, voor zover mogelijk, de leiding te hebben over de onderhandeling en alle onderhandelingen met het oog op een overeenkomst, en (iii) daartoe heeft samengewerkt met D+H BeLux.

Als de producten het voorwerp zijn van een dergelijke beschuldiging van inbreuk of als D+H BeLux meent dat dit het geval kan zijn, accepteert de Klant dat D+H BeLux, naar eigen keuze, voor de Klant het recht verkrijgt om deze te blijven gebruiken of de elementen in kwestie vervangt of wijzigt om een einde te maken aan de inbreuk.

In elk geval zal D+H BeLux vrijgesteld zijn van alle aansprakelijkheid als de bovenstaande beschuldiging is gebaseerd op (i) om het even welke wijziging die niet is aangebracht door D+H BeLux, (ii) om het even welk gebruik van de realisaties van D+H BeLux dat niet in overeenstemming is met de documentatie en / of de instructies van D+H BeLux, en /of (iii) het verdere gebruik door de Klant van elementen die eigendom zijn D+H BeLux ondanks de kennisgeving van de beschuldiging.

Dit artikel beschrijft de volledige verantwoordelijkheid van D+H BeLux en de exclusieve schadevergoeding van de Klant met betrekking tot de inbreuk op een intellectueel, industrieel of enig ander eigendomsrecht, D+H BeLux kan niet aansprakelijk worden gesteld buiten de bepalingen van dit artikel.

12. Vertrouwelijkheid – Referentie

12.1      Vertrouwelijke informatie

De Partijen moeten alle gegevens, informatie of kennis, ongeacht hun vorm, aard of drager, die zij in het kader van hun contractuele relatie te weten komen, als strikt vertrouwelijk beschouwen (de « Vertrouwelijke Informatie ») en verbinden zich ertoe om de Vertrouwelijke Informatie niet aan derden mee te delen of openbaar te maken, tenzij (i) de Partij die de Vertrouwelijke Informatie doorgeeft haar schriftelijke, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming heeft gegeven voor de openbaarmaking ervan of (ii) deze publiek bekend is geworden zonder schuld van een van de Partijen.

De Partijen mogen Vertrouwelijke Informatie alleen meedelen aan personen die bevoegd zijn om deze te kennen uitsluitend omwille van de uitvoering van hun contractuele relatie en die ermee instemmen om zich aan een geheimhoudingsplicht te houden. Elk van de Partijen verbindt zich ertoe om elk van de voornoemde personen een geheimhoudingsverklaring te laten ondertekenen die bepalingen bevat die gelijkwaardig zijn aan deze van dit artikel, of verzekert dat de met deze personen afgesloten contracten bepalingen bevatten die in wezen gelijkwaardig zijn aan deze van dit artikel.

De verbintenis waarin dit artikel voorziet, treedt in werking vanaf de start van de onderhandelingsperiode tussen de Partijen en eindigt drie (3) jaar na de stopzetting van hun contractuele relatie om welke reden dan ook, onder voorbehoud van de wettelijke verplichtingen en onder voorbehoud van de Vertrouwelijke Informatie met betrekking tot de intellectuele eigendom van D+H BeLux waarvoor de geheimhoudingsplicht geldt tijdens de hele duur van de desbetreffende rechten.

12.2      Uitzonderingen

Elk van de Partijen machtigt zijn medecontractant om in het kader van zijn communicatie en hun commerciële relatie zijn naam en zijn logo als commerciële referentie te vermelden. Daartoe verleent elke Partij een niet-exclusieve licentie om het logo, het woord-, beeld- of semi-figuratief merk te gebruiken in het kader van deze commerciële referentie op het grondgebied van de Europese Unie tijdens de hele duur van de contractuele relatie.

12.3.    Referentie

Vanaf de aanvaarding van deze AVV door de Klant accepteert de Klant dat D+H BeLux zich het recht voorbehoudt om de naam van de Klant als referentie te gebruiken in elk publicitair, commercieel of ander document alsook in andere media (en in het bijzonder op zijn website).

13. Diverse clausules

13.1 Uitbesteding

Het staat D+H BeLux vrij om alle of een deel van de diensten die deze dient te verlenen volgens de voorwaarden van de overeenkomst, uit te besteden.

13.2 Datum van kennisgevingen

Alle kennisgevingen die voor de uitvoering van de overeenkomst per aangetekende brief worden gedaan, worden geacht te zijn gedaan op de dag van aanbieding van de aangetekende brief op het postkantoor waarbij de datum van het ontvangstbewijs als bewijs dient.

13.3 Deelbaarheid

In het geval dat een van de clausules van de Overeenkomst nietig, onwettig of niet toepasbaar zou worden verklaard, heeft deze nietigheid, onwettigheid of niet-toepasbaarheid geen invloed op de geldigheid van de andere clausules van de Overeenkomst. Elk van de Partijen zal ernaar streven om onmiddellijk en te goeder trouw te onderhandelen over een geldige clausule die dezelfde economische gevolgen heeft ter vervanging van deze clausule.

13.4 Toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomsten waarop ze van toepassing zijn, vallen in hun geheel onder Luxemburgs recht. De toepassing van het Verdrag van Wenen van 11 april 1980 betreffende contracten voor de internationale verkoop van goederen wordt uitdrukkelijk uitgesloten door de Partijen.

13.5
Onder voorbehoud van de toepassing van artikel 18 van de Verordening (EU) nr. 1215/2012 van het Europees Parlement en de Raad van 12 december 2012 met betrekking tot de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken, zijn de rechtbanken van Luxemburg-Stad exclusief bevoegd voor elk geschil met betrekking tot de geldigheid, toepassing, interpretatie en handhaving van deze algemene voorwaarden evenals elk geschil met betrekking tot de afsluiting, geldigheid, interpretatie en uitvoering van elk Contract.