Gegevensbescherming

RICHTLIJN VOOR DE VERWERKING VAN PERSOONSGEGEVENS

In het kader van zijn bedrijfsactiviteiten is D+H BeLux Sàrl (”D+H“) verplicht uw persoonsgegevens te verwerken en dit in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (algemene verordening gegevensbescherming), hierna AVG genoemd.
Deze gegevensbeschermingsrichtlijn is bedoeld om u te informeren over hoe D+H als verantwoordelijke met zetel in 4394 Pontpierre, 2a rue de l’Ecole, Luxemburg, in het handels- en ondernemingsregister geregistreerd onder nummer B.191315, btw-nr. LU27272125, uw persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.
Rechtmatigheid van de verwerking van uw gegevens
D+H gebruikt uw persoonsgegevens alleen in de door AVG bepaalde en hierna vermelde gevallen:
• Uitvoering van een met u gesloten contract en / of
• Naleving van een wettelijke verplichting en / of
• Gebruik van uw gegevens op basis van uw toestemming en / of
• Gebruik van uw gegevens om gerechtvaardigde belangen te beschermen. Een gerechtvaardigd belang dat het gebruik van uw gegevens rechtvaardigt, kan in verschillende vormen commercieel of zakelijk gegrond zijn.
Verzamelde en verwerkte gegevens
D+H verzamelt persoonsgegevens in het kader van de communicatie met u, bijvoorbeeld tijdens een offertegesprek voor diensten of de uitvoering van een dienstverleningscontract.
Deze gegevens betreffen met name het volgende:
• Naam, voornaam, aanspreekvorm;
• Postadres, e-mailadres, telefoonnummer;
• Informatie die noodzakelijk is voor de levering van een besteld product;
• Contactpersonen van een firma;
• Selectie op het gebied van klantenwerving;
• Alle andere informatie die u aan D+H wenst mee te delen.
D+H verzamelt geen gevoelige gegevens over u. De volgende gegevens worden als gevoelig beschouwd: gegevens over ras of etnische afkomst, politieke opvattingen, religieuze of ideologische overtuigingen, lidmaatschap van een vakbond, gezondheidsgegevens of gegevens over seksuele geaardheid.
Doeleinden van het verzamelen en verwerken van uw gegevens
D+H verwerkt uw gegevens uitsluitend in het kader van maatregelen die nodig zijn voor de levering van producten of de verlening van diensten en in bredere zin voor het vervullen van een precontractuele of contractuele relatie met u en in het bijzonder voor de volgende doeleinden:
• Het registreren van uw bestelling van producten of diensten en het uitvoeren van deze bestelling;
• Facturering; inkomende betalingen;
• Leverings- en orderbeheer;
• Klantenbeheer: het verlenen van klantenservice per post, telefoon of e-mail voor vragen of klachten;
• Beheer van vorderingen en geschillen: het bestrijden van fraude;
• Het doorgeven, uitwisselen of verhuren van gegevens aan of met de verkooppartner(s) in overeenstemming met de geldende voorschriften en veiligheidseisen.
D+H ziet af van welke profiling dan ook en neemt geen enkele beslissing over uw persoon die uitsluitend is gebaseerd op een geautomatiseerde verwerking inclusief profiling en die rechtsgevolgen voor u heeft of u op een vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt.
Opslagduur van uw gegevens
Uw persoonsgegevens worden bewaard gedurende een periode die beantwoordt aan of past bij de wettelijke voorschriften of de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.
Als een opslag van persoonsgegevens niet langer gerechtvaardigd is vanwege wettelijke of zakelijke vereisten of in verband met het klantenbeheer of als u gebruik heeft gemaakt van uw recht op correctie of verwijdering, worden uw gegevens in elk geval veilig verwijderd.
Toegang tot en overdracht van gegevens
De medewerkers van D+H hebben op basis van het ”Need-to-know“-principe toegang tot uw gegevens.
Daarenboven kan D+H voor het nakomen van verplichtingen uw gegevens ook aan orderverwerkers overdragen. In dit geval vindt de overdracht plaats in strikte overeenstemming met de AVG-voorschriften.
D+H zal geen persoonsgegevens doorgeven aan landen buiten de EU.
Maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen
In overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften neemt D+H als verantwoordelijke geschikte technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen vernietiging, verlies, ook onbedoeld of onrechtmatig, tegen gebruik, openbaarmaking of ongeoorloofde toegang en meer bepaald om het volgende te garanderen:
• De eigen medewerkers en bedienden die toegang hebben tot uw persoonsgegevens, bewust maken van de vereisten voor de bescherming van de vertrouwelijkheid;
• Controle over de toegang tot uw eigen ruimten en IT-platformen;
• Implementatie van een algemene richtlijn voor IT-beveiliging in het bedrijf;
• Beveiligen van de toegang tot en het doorsturen en overdragen van gegevens;
• Selecteren van de eigen orderverwerkers en partners rekening houdend met de hoge eisen op het vlak van gegevensbescherming.
Uw rechten als beschermde persoon
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien en te vragen dat deze worden gecorrigeerd, aangevuld of bijgewerkt. U kunt ook om de verwijdering van uw gegevens verzoeken of bezwaar maken tegen de gegevensverwerking als u daar een gerechtvaardigde reden voor heeft.
U mag uw recht op gegevensoverdraagbaarheid uitoefenen, d.w.z. de door u verstrekte gegevens over uzelf in een gestructureerd en algemeen formaat ontvangen en deze gegevens aan een andere verantwoordelijke doorgeven.
Wend u tot het volgende e-mailadres om uw rechten ten aanzien van D+H uit te oefenen: dh-belux@dh-partner.com
Vóór het beantwoorden van uw verzoek zal D+H eerst uw identiteit controleren en / of u om aanvullende informatie voor de verdere verwerking vragen.
Als het antwoord niet bevredigend is, kunt u klacht indienen bij de nationale commissie voor gegevensbescherming in Luxemburg (CNPD – www.cnpd.public.lu) of bij de toezichthoudende autoriteit in het land waar u woonachtig bent.